Ketua DPD HIMNI Jawa Timur 2008 -2012, Ir. Onekhesi Daeli

Ketua DPD HIMNI Jawa Timur 2008 -2012, Ir. Onekhesi Daeli